රැකියා තොරතුරු ලබාගැනීමට

Terms and Conditions 
Dialog | Airtel | Hutch*(Rs.25+tax per month and Rs.2+tax per sms)
Mobitel*(දිනකට රු.2+බදු අදාළ වේ)